2012. szeptember 30., vasárnap

"a föld sója és a világ világossága"


Akiket az Úr meghívott asztalához, igyekezzenek tisztán és szépen élni, és   fussanak a  bűntől! Legyenek  a föld  sója és  a világ  világossága,  amit   Krisztus Jézus nemcsak apostolainak és tanítványainak kötött lelkükre,  de   követőinek is.
Kapisztrán Szent János


2012. szeptember 29., szombat

Mihály legyőzi a sárkányt

Szent János apostol Jelenéseinek könyvéből
12, 1-17

    Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt, és tíz szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták, és az Isten trónja elé tették. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig.
    Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.
    Ekkor harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és Fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték őt a Bárány vérével és tanúsága igéjével. Még életüket sem kímélték, mindhalálig! Ezért örvendezzetek, ti, mennyek, és ti, akik benne laktok! Jaj a földnek és a tengernek, mert oda szállt le a sátán nagy haragjában. Tudja, hogy kevés ideje van hátra.”
    Amikor a sárkány látta, hogy a földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szült. Az asszony azonban kapott két nagy sasszárnyat, hogy a pusztába repüljön, a rejtekhelyére, ahol majd a kígyótól távol egy évig, két évig és félévig táplálják. Erre a kígyó annyi vizet lövellt a szájából az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodorja az ár. De a föld segített az asszonyon: megnyílt a mélye, és elnyelte a sárkány szájából kiáradó folyót.
    A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait, és kitart Jézus tanúsága mellett.

2012. szeptember 28., péntek


Róm 15, 1-3
Nekünk, erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste, hanem, ahogy írva van róla: Gyalázóid szidalmai rám hullottak.

2012. szeptember 26., szerda

Lánchíd Rádióban riport Klarissza nővérrel október 02-án!

Lánchíd Rádióban riport Klarissza nővérrel október 02-án!

Adás:
Vasárnap 9.05 és 14.05


A Hitvilág a vallásos embereket, az egyházakat, a hittel kapcsolatos érdekes eseményeket mutatja be hétről hétre vasárnaponként. 
Jelmondata lehetne a műsornak egy régi, de mai is népszerű könyv címe: Így élni jó. Olyan embereket igyekszem megszólaltatni a műsorban, akiknek életútja, küzdelmei, örömei mind-mind a hit örömét, erejét, kegyelemforrás mivoltát teszik érzékelhetővé valamennyiünk számára. Tehát Hitvilág, vasárnap 9-10 között. Hallgassa Ön is!

Szerkesztő-műsorvezető: Szerdahelyi Csongor
 

2012. szeptember 25., kedd

Megünnepelték a Ferenences Szegénygondozó Nővérek rendjük fennálásának a 85. évfordulóját

Nagyon kedves meghívásnak tett eleget karitászunk. Szeptember 14-én ünnepelték Mátraverebély-Szentkúton rendjük fennállásának 85. évfordulóját a Ferences Szegénygondozó Nővérek. Mi esztergomiak büszkék lehetünk arra, hogy Szent Ferenc családjának egy kis magyar hajtása városunkban működik. „Aki a maga idejében jót tesz, az századokért dolgozott.”-írja Francois Fénelon francia író – katolikus teológus, Cambrai érseke, költő. Szerk.
A nővérek felkarolják a mai társadalom legszegényebbjeit, visszaadva nekik az emberi méltóságukat. Származásra, nemre, korra és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül szolgálják azokat, akikhez Isten küldi őket. 1927 a megalakulás dátuma. 85 év nagyon fontos idő minden intézmény életében. Kialakulnak ez alatt a hagyományok, szokások, melyek az intézmény belső életére meghatározó és specifikusan jellemző tényezőkké válnak. A ferences nővérek munkáját a többet és jobbat akarás jellemzi. Együtt dolgozva velük a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és a rászoruló családok megsegítésében, rádöbbentünk arra, hogy a családok és a gyerekek minket is formálnak. Így válunk teljesebb emberré: karitászosok, nővérek, családok, neveltek. A jubileum ünnepnapja előadással kezdődött. Klarissza, Veronika és Anna nővérek ismertették rendjük történetét egészen napjainkig. A szentmisét Beer Miklós püspök atya celebrálta, aki mindenkit lenyűgözött kedves, szerény egyéniségével. Külön köszöntötte az esztergomiakat, megkérve, hogy tegye fel a kezét, aki esztergomi. (Én örömömben mindkettőt feltettem!) A lelki feltöltődés mellé finom ebédet és süteményt is kapott mindenki. Délután a nővérek színészi képességeiből is ízelítőt kaptunk, humoros formában, rekeszizmainkat megdolgozva adták elő a rend történetét. Olyan meggyőzően játszották el a közösségükbe való jelentkezést, amelynek feltétele a szeretet, a küldetéstudat, a szegények szolgálatának vágya és a betöltött 18. életév. (Ha nem lennék kissé túlkoros, kedvem lett volna jelentkezni!) Tihamér atya előadásával – a ferences lelkiség a 21. században- , majd szentségimádással ért véget a nap. Balczó András, a magyar sporttörténelem egyik legnagyobb alakjának naplójában ezt olvashatjuk: „Nem szabad csalódást okoznom az embereknek, akik bíznak bennem. Örömet kell szereznem nekik, melynek egyetlen útja van: a sok és okosan végzett munka.” Kívánjuk a nővéreknek, hogy a sok és okosan végzett munkájuk a Jóisten segítségével sikeres legyen, a szétkóborolt nyájat tereljék egybe. „Hasonló a hasonlóval hamar összebarátkozik”-írja Ciceró, de a nővéreknek a sokféle, különböző embert kell egybeterelniük. Pitti Katalin operaénekesnőtől kaptam egyszer egy Hamvas Béla idézetet: „Rád bízok minden embert, külön kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd sötétben elmerülni.” A nővérek nem hagyják az embert a sötétben elmerülni. Kívánunk további sok-sok szép évet! Az Úr áldása kísérje munkájukat! A háromjegyű ünnepen ( 100 év) is ott szeretnénk lenni! 
 Recska Valéria
2012. szeptember 23., vasárnap

"Te vagy a Mindenség Ura"

Istenünk, te  jóságos  vagy,  mert képességet  adtál  nekünk,  hogy  téged   megismerjünk. Te teremtetted a  mennyet és a földet.  Te vagy a  Mindenség   Ura, az  egyedül igaz  Isten,  akin kívül más  Isten nincs.  Urunk  Jézus   Krisztus által  küldd  el  nekünk a  Szentlélek  országát!  Segíts minden   embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig  kitartson   melletted!   

Szent Iréneusz

2012. szeptember 18., kedd

Filmvetítés a ferences plébánián

helyszín: Szombathely, Szent Erzsébet Ferences Plébánia (Szent Erzsébet terem)
kezdés: 19.15 óra
Roberto Rossellini Ferenc, Isten lantosa című fimjét vetítik. A film játékideje 83 perc.

Szent Ferenc, az isteni irgalmasság testben megjelölt prófétája


„A boldogságos atya halála előtt két évvel az alvernai remeteségben – ahol mélységes szemlélődésbe merülve már szinte a mennyei dicsőséget élvezte –látomásban egy Szeráfot látott maga fölött lebegni, akinek hat szárnya volt… Örült a kegyes tekintetnek, melyet a Szeráf reá vetett, másrészt meg a keresztre feszítettség mély rémülettel töltötte el. Egy pillanatra sem szűnt meg törni rajta a fejét, mit is jelent voltaképpen ez a látomás. Mialatt így magánkívül ide-oda tekintett és semmi elfogadható magyarázatot nem tudott kieszelni, íme, a rajta végbemenő változás egy-kettőre megadta a keresett felvilágosítást. Kezein és lábain ugyanis egyszerre kezdtek kiütközni a szegek nyomai úgy, mint előbb a maga fölött a levegőben lebegő keresztre feszített férfiún látta.” 
(Celanói Tamás:  Szent Ferenc csodái II/4)

    Szent Ferenc atyánk számára az a kérdés, hogy „mit is jelent ez a látomás”, nem annyira azt jelenti, hogy értelmével meg akarja fejteni a jelentését, hanem inkább annak keresését, hogy hogyan vonatkozik ez rá, mire szólítja, milyen jelentősége van az ő életében. 
    Egyiptomban a szeráfok az istenséget védő égi lények. Izajás látomásában (lásd Iz 6,1-8) a szeráfok magukat védik szárnyaikkal Isten szinte elviselhetetlen szentségétől, és rémületes elragadtatással kiáltják egymásnak: „Sanctus, Sanctus, Sanctus!” Szent Ferenc látomásában maga a Megfeszített jelenik meg Szeráf képében, összefoglalva az egész isteni önkinyilatkoztatást: a megfeszített Jézus maga az Isten, aki megtestesülésével elviselhetővé teszi számunkra a szent Isten közelségét, és kinyilatkoztatja, hogy Isten szentsége maga a szeretet. 
    Isten belső életében, a Szentháromság személyei között ez a szeretet maga a Szentlélek, aki „kifelé”, a világ felé elsősorban mint irgalmasság nyilatkozik meg. Már maga a teremtés is Isten irgalmas szeretetének műve, hiszen megszánta azt, ami nem létezett, és az lenni kezdett. Amikor pedig a képére teremtett ember szakított vele, a megtestesült Fiú, Jézus Krisztus szent halálával kiárasztotta az emberiségre az irgalmasság még mélyebb áramlását: a bűnöket megváltó irgalmasságot. Ennek az irgalmas szeretetnek jelei a világ számára a szent sebhelyek, melyeket az Úr Jézus feltámadott testén is megőrzött, s melyekből mint megnyílt forrásokból árad Isten szentsége, mely nem megsemmisíti az embert, hanem éppenséggel új életet ad neki. 
    Izajás hallja Isten szavát: „Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” Izajás vállalkozik: „Itt vagyok, engem küldj el.” Őt Isten ítélethirdetésre küldte, Szent Ferencet az irgalmasság testben megjelölt prófétájaként. Ez a ránk vonatkozó egzisztenciális jelentés is. Vannak-e sebeid, amelyeket – bár mások okoztak – Jézussal egyesülve irgalmas szeretettel viselsz értük?
 (Barsi Balázs ofm)

2012. szeptember 16., vasárnap

a Te szereteted megvalósul....

 Szent Atyánk, az  élet és a  szeretet kiapadhatatlan forrása,  aki az  élő   emberben  kinyilatkoztatod  dicsőséged  ragyogását,  és  szívébe  helyezed   hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen,   hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem  járjon   mindenki teljes  önzetlenséggel  azon az  úton,  amelyen a  Te  szereteted   megvalósul.   

Boldog II. János Pál pápa